Předmět plnění:školení pro řadové zaměstnance

  • Realizace školení zaměstnanců společnosti s cílem získání potřebných znalostí v oblasti pracovního práva a BOZP.

  • Zaměstnanci budou seznámeni s právními a ostatními předpisy včetně vnitřních předpisů organizace, které musí dodržovat.

  • Zaměstnancům budou poskytnuty informace, které je zaměstnavatel povinen jim sdělit v rámci pracovně právního vztahu.

  • O realizovaném školení bude vyhotoven záznam (obsahová náplň) s průkazným potvrzením ze strany zaměstnanců včetně podpisové doložky.

Poznámka:

  • Tento produkt může být realizován pouze u subjektů, kde byl proveden AUDIT (nezbytná znalost poměrů v podniku pro realizaci školení)

Místo konání: mateřský podnik (objednatel).

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056