Systém BOZP

  Charakteristika Odkaz
1. Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení.

§ 103, odst. 2 Zákoníku práce
2. Vyhodnocení rizik v  podniku dle vykonávaných činností, opatření k jejich eliminaci. § 102, odst. 3 Zákoníku práce
3. Zpracování seznamu OOPP na základě hodnocení rizik a požadavků společnosti. § 104, Zákoníku práce
4. Zpracování směrnice pro OOPP – na základě vyhodnocených rizik.

NV č. 390/2021 Sb., § 104 Zákoníku práce
5. Zpracování pověřovacích listin
  • pracoviště
  • dokumentace
  • dohled nad dodržováním lhůt kontrol a revizí
  • pověření vedoucího zaměstnance k provádění kontrol zda nejsou zaměstnanci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
NV 101/2005 Sb., § 106 odst.4, písm.i) Zákoníku práce
6. Určení zodpovědné osoby za provoz, kontroly a údržbu vyhrazených technických zařízení. Příslušné předpisy
7. Zpracování dohod o písemné informaci o rizicích mezi jednotlivými zaměstnavateli na základě smluvních vztahů. § 101, odst. 3 Zákoníku práce
8. Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. ČSN ISO 12480-1
9. Pracovní postupy pro chov zvířat. NV č. 27/2002 Sb.
10. Problematika vnitrozávodové dopravy (zpracování směrnice
pro vnitrozávodovou dopravu - dopravně provozní řád).
NV č. 168/2002 Sb.
11. Zpracování směrnice pro VZV –  pravidla  provozu vysokozdvižných vozíků.
  • pověření pro obsluhu
  • pověření pro údržbu a opravy
NV č. 168/2002 Sb.
ČSN 26 88 05
ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
12. Vybavení objektů bezpečnostními značkami. NV č. 375/2017 Sb.
13. Vypracování organizační směrnice k pracovním úrazům.

§ 105 Zákoníku práce
NV 201/2010 Sb.

14.

Zpracování místních řádů skladů – pověření osob.

NV 101/2005 Sb.
ČSN 26 90 30
ČSN 26 90 10
15. Zpracování řádu skladů hořlavých látek – pověření osob.

NV 101/2005 Sb.


16.
Zpracování traumatologického plánu .
Řešení problematiky pracovnělékařské péče – smlouva s poskytovatelem, žádanky, směrnice, tiskopisy.
§ 101, odst. 1 Zákoníku práce
Z 373/2011 Sb.
Z   47/2013 Sb.
V   79/2013 Sb.
17. Pověření zaměstnavatele k provádění kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců - směrnice. § 192, odst. 6 Zákoníku práce
18. Vypracování metodického materiálu k provedení roční prověrky BOZP
Interní audity.
§ 108, odst. 2 Zákoníku práce
19. Zpracování tematického plánu periodického školení zaměstnanců.
Pravidla:
  • četnost
  • druhy
  • obsahová náplň
  • osnova v návaznosti na vnitřní předpisy
§ 103, odst.2 Zákoníku práce
20. Řešení problematiky kategorizace prací u právnické osoby.

§ 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
21. Pracovní smlouva a náležitosti.
Informační povinnosti v souvislosti s PP.
Z 262/2006 Sb.
22. Zajištění součinnosti při zpracování MPBP ke strojům a zařízením.  
23. Poradenství v oblasti BOZP.
Poradenství v oblasti pracovního práva (pracovní smlouvy, přesčasová práce, informační povinnosti, výpovědní důvody, převedení na jinou práci...)
 
24. Reakce na novinky v legislativě.  
25. Pomoc při řešení pracovních úrazů (zastupování organizace).  
  Další služby:
Aktualizace systému.
Konzultace ke konkrétní problematice (oblast pracovního práva, pracovních podmínek a bezpečnosti práce).
Smluvní vztah k plnění úkolů v prevenci rizik s odborně způsobilou osobou.
Součinnost při kontrolách ze strany Oblastního inspektorátu práce.
HOT LINE – operativní řešení problémů.