Komfortní administrativní audit (1.1. K-A)

Komfortní administrativní audit již zavedeného systému BOZP a pracovně-právní oblasti s konzultacemi a s metodickou pomocí v průběhu roku včetně operativního řešení konkrétních situací a hledání optimálních řešení

Komu je produkt určen:

 • Pro ty, kterým je určen produkt 1.1. A a dále těm, kteří chtějí v průběhu kalendářního roku využívat dle potřeby možnosti konzultací a metodické pomoci po E-mailu či prostřednictvím telefonu k operativně řešeným problémům v oblasti pracovně právní, pracovních podmínek a BOZP.

Předmět plnění:

 • Prověření vazby stávajících vnitřních předpisů na požadavek současné legislativy.
 • Prověření platnosti odkazů na platné právní předpisy ve stávající dokumentaci.
 • Prověření stávajícího systému školení, jeho obsahové náplně (periodické, vstupní, mimořádné, …) a skutečnosti jak chrání ve stávající podobě postavení zaměstnavatele.
 • Prověření obsahové správnosti pracovní smlouvy a informací poskytovaných zaměstnavatelem při uzavírání pracovního poměru ve vazbě na požadavek Z 262/2006 Sb.
 • Konzultace poskytnutá zástupci personálního oddělení k dané problematice (problematika pracovních smluv, informací poskytovaných zaměstnancům, evidence docházek, přesčasové práce a hledání případných řešení k nápravě).
 • Konzultace poskytnutá v průběhu auditu zaměstnanci, jehož náplní je realizace školení v podniku.
 • Metodická pomoc a poradenství v průběhu kalendářního roku po telefonu popř. prostřednictvím E-mailu s cílem operativně řešit problémy v oblasti pracovně právní, pracovních podmínek a BOZP.

Výsledek auditu:

 • Zpracování zprávy na základě objektivně zjištěného stavu.
 • Připomínky ke stávajícímu systému.
 • Konkrétní doporučení k realizaci systému vnitřní kontroly a efektivnosti při správě systému BOZP.
 • Doporučení k vypracování dokumentace požadované platnou legislativou.
 • Doporučení k přepracování nevyhovujících materiálů, které se váží k problematice BOZP, po stránce formální.
 • Doporučení k přepracování nevyhovujících materiálů, které se váží k problematice BOZP, po stránce věcné.
 • Doporučení k dopracování náležitostí pracovní smlouvy, k informačním povinnostem směrem k zaměstnancům.
 • Doporučení k organizačnímu zabezpečení systému BOZP v podniku.
 • Doporučení a rady pro personalisty, mzdové účetní (uzavírání pracovně právního vztahu a na co nezapomenout, informace, náležitosti, zaručená mzda, evidence pracovní doby, zdravotní způsobilost a požadavky kladené na její ověřování).
 • Zajištění součinnosti při zpracování základní osnovy školení (periodického), tak aby vycházela z platných právních a ostatních předpisů a současně došlo k propojení s platnými vnitřními předpisy vydanými organizací (vazba na přesné znění vnitřních předpisů).

Vlastní realizace a vyúčtování:

Realizace na základě objednávky potvrzené zhotovitelem.

Kontakty: nebo739 608 056